Kokybės politika

Su VŠĮ Kauno klinikinės ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vadybos sistemos LST Sert sertifikatu galima susipažinti čia

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO KLINIKINĖS LIGONINĖS KOKYBĖS POLITIKA

ĮSTAIGOS VIZIJA - tapti pažangia ir modernia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia pacientų poreikius ir lūkesčius atitinkančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, siekiančia optimalių darbo sąlygų ligoninės darbuotojams.

ĮSTAIGOS MISIJA - teikti pacientams šiuolaikinio medicinos mokslo pagrįstas, saugias, kvalifikuotas ir veiksmingas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai naudojant turimus išteklius.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS

 • sertifikuoti įstaigos kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, vertinti jos rezultatyvumą;
 • organizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įstaigoje, atsižvelgiant į pacientų ir steigėjų lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas strategines veiklos kryptis;
 • racionaliai naudoti turimus profesinius, techninius ir finansinius išteklius;
 • kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;
 • rūpintis įstaigos infrastruktūra asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti bei mokslo, studijų ir socialinėms reikmėms tenkinti;

 

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA ĮSIPAREIGOJA

 • teikti kokybiškas, kvalifikuotas, saugias ir veiksmingas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams;
 • užtikrinti saugią darbo aplinką darbuotojams, jų aprūpinimą reikalingais resursais asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti;
 • diegti naujas diagnostikos ir gydymo technologijas įstaigoje;
 • vykdyti pokyčius, kasmet įvertinus įstaigos veiklos rezultatus;
 • kasmet peržiūrėti ir vertinti įstaigos kokybės politiką, kad ji atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje keliamus reikalavimus;

ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI ĮSIPAREIGOJA

 • siekti, kad jų veikla atitiktų įstaigos kokybės politiką;
 • siekti kokybės politikos nuostatų įgyvendinimo savo veikloje.

PATVIRTINTA

VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus

2017-11-30 įsakymu Nr. 1V-743

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO KLINIKINĖS LIGONINĖS

KOKYBĖS TIKSLAI 2019-2020 METAMS

 1. Siekti, kad dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gautų pagrįstų pacientų skundų skaičius neviršytų 2.
 2. Vadovaujantis 2014-12-02 LR SAM įsakymu Nr. V-1248 ir 2016-11-08 LR SAM įsakymu Nr. V-1234 iki 2019-01-31 atnaujinti visus diagnostikos ir gydymo bei slaugos protokolus. Iki 2019-01-31 parengti trūkstamus protokolus.
 3. Siekti, kad naujagimių mirčių skaičius būtų 0.
 4. Siekti, kad gimdyvėms atliekamų Cezario pjūvių dažnis ligoninėje būtų ne daugiau 25 proc.
 5. Siekti, kad mirštamumas nuo miokardo infarkto būtų ne daugiau 23 proc.; nuo galvos smegenų insulto – ne daugiau 15 proc.Siekti, kad pragulų išsivystymo dažnis ligoninės aktyvaus gydymo padaliniuose būtų ne didesnis nei 0.2 proc.
 6. Siekti, kad ligoninės pacientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis būtų ne mažiau 0,9.
 7. 100 proc. užtikrinti visų privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių registravimą ir analizę.
 8. Siekti, kad stebėjimo paslaugų kiekis būtų ne mažesnis kaip 15 proc. visų besikreipusiųjų į ligoninės priėmimo skubios pagalbos skyrius.
 9. Kasmet didinti ne mažiau 3 proc. prevencinių programų vykdymo intensyvumą (priešinės liaukos vėžio ir storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugas).
 10. Siekti, kad ligoninės konsultacinėse poliklinikose laukimo eilės pas gydytojus specialistus neviršytų nustatymų terminų (vadovaujantis VLK prie LR SAM 2014-10-28 įsakymas Nr.1K-287 „Dėl asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“).
 11. Siekti, kad ligoninės konsultacijų, teikiamų ambulatoriniams ligoniams skaičius, būtų įgyvendintas ne mažiau 90 proc. planuojamų (vadovaujantis ligoninės generalinio direktoriaus 2018-11-09 įsakymu Nr.1V-774).
 12. Išlaikyti ligoninei suteiktą Naujagimiui palankios ligoninės vardą.
 13. Išlaikyti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą.
 14. Siekti teigiamo finansinio įstaigos veiklos rezultato.
 15. Siekti, kad darbo užmokesčio fondui didinti gautos tikslinės lėšos būtų skirtos sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo užmokesčiui kelti vidutiniškai 5 proc. per metus.
 16. Siekti, kad sąnaudų valdymo išlaidoms dalis neviršytų 1,72 proc.
 17. Siekti, kad absoliutaus likvidumo rodiklis būtų nuo 0,5 iki 1.
 18. Siekti, kad darbuotojų kaitos rodiklis būtų ne daugiau 11 proc.
 19. Siekti, kad ne mažiau 50 proc. visų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių receptų būtų elektroniniai.
 20. Siekti, kad sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis (iš visų atitinkamų paslaugų vartotojų) būtų ne mažiau kaip 30 proc., o sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias elektronines paslaugas, dalis – ne mažiau kaip 70 proc.

PATVIRTINTA

VšĮ Kauno klinikinės ligoninės

Generalinis direktoriaus

2018-12- 06 įsakymu Nr. 1V-860

 

VŠĮ KAUNO KLINIKINĖS LIGONINĖS PLĖTROS GAIRĖS - PLANAS 2014 - 2020 METAMS

 

VšĮ Kauno klinikinės ligoninės vizija - pažangi, daugiaprofilinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti nuolat augantį žmogiškąjį bei mokslinį - techninį potencialą, geras darbo sąlygas ligoninės darbuotojams ir gydymosi sąlygas pacientams, patraukli įstaiga Kauno miestui, Kauno krašto ir visos Lietuvos gyventojams, veikianti glaudžioje sąveikoje su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, savo sudėtyje turinti universiteto klinikas, ir bendraujanti su kitomis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis.

VšĮ Kauno klinikinės ligoninės misija - teikti daugelio profilių kokybiškas ir saugias specializuotas antrinio ir tretinio lygio ambulatorines ir stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos pacientams, visų pirma Kauno miesto ir Kauno krašto gyventojams, nuolat plėsti asmens priežiūros paslaugų diapazoną ir gerinti jų prieinamumą ir kokybę.

 

I. Valdymas

 

1. Tobulinti ligoninės valdymą, didinti visų grandžių, vadovų atsakomybę už vadovaujamų sričių darbo rezultatus.

2. Tarptautiniais standartais paremtos kokybės vadybos sistemos diegimas.

3. Kelti visų grandžių vadovų dalykinę kvalifikaciją.

4. Užtikrinti veiksmingą administravimo sistemą ir informacijos valdymą realiu laiku.

5. Ligoninės valdymo sričių tobulinimas.

6. Analizuoti sveikatos priežiūros specialistų poreikį, laiku imtis priemonių reikiamiems specialistams sukomplektuoti.

7. Administracijos personalo skaičiaus optimizavimas ir biurokratijos mažinimas.

8. Baigti aprūpinti ligoninės padalinius kompiuterine technika, intensyviai diegti aprobuotą programinę įrangą.

9. Ligoninės struktūros tobulinimas besidubliuojančių ligoninės padalinių sujungimas, funkcijų ir veiklų apjungimas, ligoninės padalinių koncentravimas.

10. Tobulinti darbuotojų darbo užmokesčio skatinimo sistemą už gerus darbo rezultatus, atsižvelgiant į darbuotojų atliekamą darbo krūvį.

11. Pagerinti medicinos personalo auklėjimą pagarbos mediko profesijai, nepakantumo kyšininkavimui ir bet kokiai korupcijai dvasią.

12. Ryžtingai šalinti bet kokias korupcijos apraiškas, neteisėtų priemokų už asmens sveikatos priežiūros paslaugų praktiką.

13. Griežčiau kontoliuoti ligoninėje vykdomus viešuosius pirkimus, plačiau taikyti pirkimus per CPO, atliekant pirkimų paslaugas kooperuotis su kitomis medicininėmis įstaigomis.

14. Peržiūrėti apmokamų ar dalinai apmokamų asmens sveikatos priežiūros įkainių sąmatas.

 

II. Strateginiai tikslai

 

15. Teikti tik moksliškai pagrįstas, integruotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

16. Užtikrinti infrastruktūrą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti bei mokslo, studijų ir socialinėms reikmėms tenkinti.

17. Gerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų saugumą prieinamumą ir kokybę sumažinti pacientų eiles pas specialistus ir sudėtingiems tyrimams.

18. Plačiau teikti aukštosiomis technologijomis pagrįstas ir diegti naujas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, siekiant, kad pacientai būtų greitai ištiriami, operatyviai įvertinami tyrimų rezultatai ir anksti pradedamas efektingas gydymas.

19. Optimizuoti ir plėsti dienos stacionaro, dienos chirurgijos ir stebėjimo paslaugų apimtis.

20. Užtikrinti sveikatos priežiūrą krizių ir ekstremalių situacijų atvejais.

21. Netolygumų mažinimas prioritetinėse srityse glaudžioje sąveikoje su Kauno klinikomis ir kitomis asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis, pasinaudojant klasterių teikiamais privalumais.

22. Analizuoti specialiųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikį socialinės rizikos grupėse, gerinti jų prieinamumą ir kokybę.

 

III. Sergamumo ir priešlaikinio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimas

 

23. Kardiologijos skyrius ir kito medicinos personalo apmokymas veikti pagal dažniausių lėtinių širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmus, užtikrinant keitimąsi informacija, jos nuolatinį atnaujinimą ir perimamumą komunikacinių priemonių pagalba tarp kardiologijos klasterio dalyvių.

24. Aktyvus dalyvavimas Kardiologijos klasterio veikloje.

25. Ligoninės Konsultacinės poliklinikos Priėmimo, Kardiologijos bei Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių infrastruktūros atnaujinimas gerinant sergančiųjų išemine širdies liga gydymo, slaugos ir reabilitacijos kokybę.

 

IV. Sergamumo ir priešlaikinio mirtingumo nuo cerebrovaskulinės sistemos ligų mažinimas

 

26. Nervų ligų skyrių ir kito medicinos personalo apmokymas veikti pagal ūmių galvos smegenų insultų diagnostikos ir gydymo algoritmus, užtikrinant keitimąsi informacija, jos nuolatinį atnaujinimą ir perimamumą komunikacinių priemonių pagalba tarp ūmaus galvos smegenų insulto klasterio dalyvių.

27. Aktyvus dalyvavimas ūmaus galvos smegenų insulto klasterio veikloje.

28. Ligoninės nervų ligų skyrių specializacija ūmių galvos smegenų insultų gydymo srityje.

29. Ligoninės Konsultacinės poliklinikos. Priėmimo skyriaus, Nervų ligų, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos bei Reabilitacijos skyrių infrastruktūros atnaujinimas gerinant sergančiųjų ūmiu galvos smegenų insultu gydymo, slaugos ir reabilitacijos kokybę.

30. Pilnavertės reabilitacijos paslaugų plėtojimas, socialinės pagalbos sergantiems ūmiu galvos smegenų insultu organizavimas.

 

V. Vaikų sveikatos stiprinimas, ligų profilaktika bei efektyvus gydymas

 

31. Teikti aukštos kokybės, prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas motinų ir vaikų sveikatai saugoti ir gerinti.

32. Vaikų konsultacinės poliklinikos Vaikų Priėmimo, skubios pagalbos ir intensyviosios terapijos, bei Vaikų ligų skyrių infrastruktūros atnaujinimas (Žiūr. 55, 56, 59.4 p.).

33. Akušerijos ginekologijos, Gimdymo ir Naujagimių skyrių infrastruktūros atnaujinimas (Žiūr. 54, 59.4 p.).

34. Vaikų tuberkuliozės poskyrio infrastruktūros gerinimas, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas.

35. Medicinos darbuotojų, aptarnaujančių vaikus, kvalifikacijos kėlimas.

36. Visuomenės švietimo vaikų ligų ir vakcinacijos tikslingumo klausimais aktyvumas.

 

VI. Onkologinių susirgimų profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas

 

37. Aktyvus dalyvavimas vėžio profilaktinėse programose (krūtų, prostatos, storosios žarnos ir kt.).

38. Gerinti ankstyvą onkologinių susirgimų išaiškinimą tarp besilankančių poliklinikose ir gydomų stacionare pacientų.

39. Bendradarbiavimas su Kauno klinikų Onkologijos centru.

40. Onkologijos klasteryje numatytų funkcijų vykdymas.

41. Onkologinių pacientų reabilitacijos, paliatyvaus gydymo ir priežiūros užtikrinimas.

42. Visuomenės švietimo onkologinio budrumo ir onkologinių susirgimų profilaktikos klausimais tarp ligoninės pacientų.

 

VII. Sužalojimų ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimas

 

43. Medicinos personalo mokymas sunkių traumų diagnostikos ir gydymo klausimais.

44. Traumų punkto, Ortopedijos traumatologijos skyrių ir operacinių, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos, Reabilitacijos skyrių infrastruktūros gerinimas.

45. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtimas.

46. Aktyvus dalyvavimas Politraumos klasterio veikloje.

 

VIII. Sveikatos paslaugų senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems plėtra

 

47. Analizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikį senyvo amžiaus ir neįgaliesiems asmenims, gerinti Jiems teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

48. Geriatrijos ir Reabilitacijos skyrių infrastruktūros atnaujinimas, gerinant neįgaliųjų gydymo, slaugos ir reabilitacijos kokybę, siekiant užtikrinti sveiką senėjimą.

49. Aktyvus dalyvavimas Geriatrijos klasterio veikloje.

50. Gerontologijos specialistų rengimas.

51. Geriatrijos specialistų kvalifikacijos kėlimas, ruošiant juos Kauno krašto geriatrijos centro funkcijoms.

52. Pilnavertės slaugos ir socialinės pagalbos plėtra.

53. Plėtoti palaikomąjį gydymą.

 

IX. Kauno klinikinės ligoninės modernizavimas ir renovavimas

 

54. Renovuoti akušerijos - ginekologijos pastatą (su priėmimo skyriumi).

55. Atlikti kapitalinį vaikų ligų ir infekcinių ligų korpuso remontą (jį apšiltinant).

56. Atlikti kapitalinį Vaikų ligų poliklinikos ir Priėmimo skyriaus patalpų remontą.

57. Atlikti kapitalinį Priėmimo, skubios pagalbos ir traumų skyriaus (Traumpunkto) ir traumatologinių operacinių remontą.

58. Prašyti Sveikatos apsaugos ministerijos, kad prie pagrindinės Kauno klinikinės ligoninės buveinės (Josvainių g. 2) butų pastatytas 100-120 stacionarinių lovų skyrius su centralizuotais ligonių priėmimo, skubios pagalbos skyriais ir operacinėmis, kas leistų koncentruoti vienoje vietoje visus stacionaro skyrius, kas ne tik palengvintų ligoninės valdymą, bet ir turėtų didžiulį ekonominį efektą.

59. Ligoninę aprūpinti modernia įranga arba ją atnaujinti. Tuo tikslu:

59.1. Siekti, kad būtų skirtos lėšos litotriptoriui ir angiografui įsigyti.

59.2. Atnaujinti turimą endoskopinę ir echoskopinę įrangąbei ją pagausinti.

59.3. Įsteigti aprūpintą moderniausia įranga oftalmologijos kabinetą.

59.4. Pirmąjame etape atnaujinti visą turimą senesnę negu 10 metų medicinos techniką ir įrengimus.

 

 

VŠĮ KAUNO KLINIKINĖS LIGONINĖS ADMINSTRACIJOS 2014 – 2018 METŲ PLANAS

Informacija atnaujinta 2018-12-21