Laisvos darbo vietos

Laukiame Jūsų CV (gyvenimo aprašymo) el. pašto adresu (info@kkligonine.lt). Taip pat mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus dėl darbo telefonais: (8 37) 306 006 arba (8 37) 306 004.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO KLINIKINĖS LIGONINĖS KONKURSŲ, PRIIMTI Į KONKURSINES PAREIGAS, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus įsakymas dėl VšĮ Kauno klinikines ligoninės direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo nr. 1V-453 ,,Dėl viešosios įstaigos Kauno klinikines ligoninės konkurso priimti į konkursines pareigas, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo“.

P r a t ę s i a m a s  pretendentų VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus valdymui ir infrastruktūrai pareigoms užimti dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas 5 (penkiomis) kalendorinėmis dienomis iki 2019 m. gruodžio 29 d.  Pretendentai privalo patikslinti ar papildyti dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešą konkursą VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus valdymui ir infrastruktūrai pareigoms užimti, sudarant neterminuotą darbo, dirbant pilnu darbo krūviu, darbo užmokestis 2560 eurų per mėnesį:

Darbo pobūdis – efektyviai planuoti ir organizuoti Ligoninės administracinę ūkinę veiklą, kad įgyvendinant Ligoninės funkcijas optimaliai būtų valdomi ir panaudojami ūkiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai. Koordinuoti veiklas, susijusias su Ligoninės infrastruktūros plėtra. Organizuoti ir kontroliuoti E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos – ESPBI IS diegimą, išnaudojant ESPBI IS turimas galimybes. Atlikti privačių interesų derinimo kontrolę Ligoninėje. Įgyvendinti Ligoninės generalinio direktoriaus įsakymus bei teisės aktų reikalavimus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnė kaip trijų  metų  vadovavimo darbo  patirtį (vadovaujamojo darbo patirtis sveikatos priežiūros ar sveikatos apsaugos sitemos administravimo srityje būtų privalumas);
 • mokėti lietuvių kalbą; užsienio kalbos mokėjimas (anglų/rusų/vokiečių) būtų privalumas;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, analitiškai vertinti bei apibendrinti teisinę ir kitą literatūrą bei pavaldžių struktūrinių  padalinių veiklos duomenis;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių padalinių veiklą;
 • būti gerai susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės funkcijų vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, e. sveikatos politiką, darbo teisę, ūkinę veiklą bei asmens duomenų apsaugą; Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus;
 • gerai išmanyti viešųjų ir privačių interesų derinimo teisės aktų reikalavimus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, gerai mokėti dirbti kompiuteriu  (MS Office programomis, internet naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir k t.);
 • gebėti asmeniškai rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius   dokumentus;
 • išmanyti bendravimo etikos reikalavimus;
 • gerai žinoti Ligoninės struktūrą, jos darbo organizavimą ir dokumentų apskaitą;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • gebėti nustatyti rizikingas veiklos pagal kompetenciją sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- vadovaujamą darbo stažą įrodantį dokumentą;

- kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (papildomą kompetenciją ir kt.);

- gyvenimo aprašymą (nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;

- savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti ir jie;

- užpildytą pretendento anketą;

- privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Teisės aktai (jų pakeitimai, papildymai ir tik galiojančios aktualios redakcijos), kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, darbo kodekso įgyvendinimo įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
 • Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas
 • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos svetainėje (VATIS) ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės internetinėje svetainėje (www.kkligonine.lt/laisvos-darbo-vietos). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 091.

 

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešą konkursą VšĮ Kauno klinikinės ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėjo/-os pareigoms užimti, sudarant neterminuotą darbo sutartį ne anksčiau kaip nuo 2020 m. sausio 2 d., dirbant pilnu darbo krūviu. Darbo užmokestis – 1497 EUR per mėn.

Darbo pobūdis – organizuoti Vaikų ligų skyriaus darbą, diagnostinę, gydomąją veiklą, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyriaus darbuotojų darbą bei darbo kokybę, pagal turimą licenciją atlikti medicininį darbą, įgyvendinti Ligoninės generalinio direktoriaus įsakymus bei tiesioginio vadovo ir/ar administracijos rašytinius ir žodinius nurodymus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos gydytojo išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), turintis vaikų ligų gydytojo galiojančią licenciją;
 • turėti ne mažiau kaip vienerių metų gydomojo darbo patirtį, susijusią su vaikų ligų gydymu medicinos įstaigoje;
 • žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • žinoti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus ir privačių interesų derinimo reikalavimus;
 • gebėti nustatyti rizikingas veiklos pagal kompetenciją sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- licenciją;

- kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją ir kt.);

- gyvenimo aprašymą ( nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, bei surašyti

- savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti ir jie;

- užpildytą pretendento anketą;

- privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Teisės aktai (jų pakeitimai, papildymai ir tik galiojančios aktualios redakcijos), kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;
 • Lietuvos medicinos norma MN 66:2018 “Vaikų ligų gydytojas”;
 • Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 644 „Dėl vaikų ligų antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1225 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vaikų ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 1998 m. lapkričio 26 d. Nr.687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos svetainėje (VATIS) ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės internetinėje svetainėje (www.kkligonine.lt/laisvos-darbo-vietos). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 091.

 

Pareigų pavadinimas

I Konsultacinė poliklinika

Bendrosios praktikos slaugytojas (-a)

Darbo vietos adresas

Josvainių g. 2, Kaunas

Laisvų darbo vietų skaičius

1

Pasiūlymas galioja iki

Neterminuotai

Reikalavimai darbuotojui

Turėti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją

Skiepų pažymėjimas būtų privalumas

Siūlomo darbo pradžia

Nuo paskelbimo bet kuriuo laiku

Galimybės kelti kvalifikaciją

Darbuotojui suteikiama galimybė dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose

Atlyginimas

Nuo 799  €

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Vyresnioji slaugytoja Rūta, tel. Nr. 8 672 75404

 

 

Pareigų pavadinimas

VIRĖJAS (-A)

Darbo pobūdis

Maisto gamyba pagal ligoninėje patvirtintas dietas ir sudarytą meniu

Darbo vieta ir adresas

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė, Josvainių g. 2, Kaunas

Darbo sutartis

Neterminuota

Reikalavimai darbuotojui

Turėti virėjo kvalifikaciją įrodantį pažymėjimą (diplomą)

Neturėti žalingų įpročių

Siūlomo darbo pradžia

Nuo paskelbimo bet kuriuo laiku

Darbuotojas aprūpinamas darbo priemonėmis

Taip

Atlyginimas neatskaičius mokesčių per mėn.

Nuo 555 iki 737 €

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Lina 8 37 306091

lina.kersyte@kkligonine.lt

 

Pareigų pavadinimas

SLAUGYTOJO PADĖJĖJA (-AS)

Darbo vietos adresas

Josvainių g. 2, Kaunas

Laisvų darbo vietų skaičius

1

Pasiūlymas galioja iki

Neterminuotai

Reikalavimai darbuotojui

Neturėti žalingų įpročių. Turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikacijos pažymėjimą

Siūlomo darbo pradžia

Nuo paskelbimo bet kuriuo laiku

Darbuotojas aprūpinamas darbo priemonėmis

Taip

Atlyginimas neatskaičius mokesčių

Nuo  565  €

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Adelija 8 612 17018

 

Pareigų pavadinimas

Operacinių I skyrius

Bendrosios praktikos slaugytojas (-a)

Darbo vietos adresas

Laisvės al. 17, Kaunas

Laisvų darbo vietų skaičius

2

Pasiūlymas galioja iki

Neterminuotai

Reikalavimai darbuotojui

Turėti licenciją ir operacinės slaugytojos kvalifikaciją

Siūlomo darbo pradžia

Nuo paskelbimo bet kuriuo laiku

Darbuotojas aprūpinamas darbo priemonėmis

Taip

Suteikiama galimybė dirbti kompiuteriu su interneto prieiga

Taip

Galimybės kelti kvalifikaciją

Darbuotojui suteikiama galimybė dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose

Atlyginimas

950  €

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Vyresnioji slaugytoja Lina, tel. Nr. 8652 78950

 

Pareigų pavadinimas

Operacinių II skyrius

Bendrosios praktikos slaugytojas (-a)

Darbo vietos adresas

Josvainių g. 2, Kaunas

Laisvų darbo vietų skaičius

1

Pasiūlymas galioja iki

Neterminuotai

Reikalavimai darbuotojui

Turėti licenciją ir operacinės slaugytojos kvalifikaciją

Siūlomo darbo pradžia

Nuo paskelbimo bet kuriuo laiku

Darbuotojas aprūpinamas darbo priemonėmis

Taip

Suteikiama galimybė dirbti kompiuteriu su interneto prieiga

Taip

Galimybės kelti kvalifikaciją

Darbuotojui suteikiama galimybė dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose

Atlyginimas

950  €

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Vyresnioji slaugytoja Zana, tel. Nr. 8675 28731

 

Pareigų pavadinimas

Anesteziologijos I skyrius

Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojas (-a)

Darbo vietos adresas

Laisvės al. 17, Kaunas

Laisvų darbo vietų skaičius

2

Pasiūlymas galioja iki

Neterminuotai

Reikalavimai darbuotojui

Turėti licenciją

Siūlomo darbo pradžia

Nuo paskelbimo bet kuriuo laiku

Darbuotojas aprūpinamas darbo priemonėmis

Taip

Suteikiama galimybė dirbti kompiuteriu su interneto prieiga

Taip

Galimybės kelti kvalifikaciją

Darbuotojui suteikiama galimybė dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose

Atlyginimas

1000  €

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Vyresnioji slaugytoja Ilona, tel. Nr. 8 613 94082

 

 


Konkursai

Konkursas (2019-12-09)

Konkursas (2019-11-12)

Konkursas (2019-10-11)

Konkursas (2019-05-20)

Konkursas (2019-03-26)

Konkursai (2018-05-24)

Konkursai (2017-09-11)

Konkursai (2017-09-08)

Konkursai (2016-04-27)

Konkursai (2015-11-27)

Konkursai (2015-04-30)

Konkursai (2015-04-03)

Konkursai (2015-01-22)

Konkursai (2014-09-11)

Konkursai (2014-09-04)

Konkursai (2014-07-04)

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO KLINIKINĖS LIGONINĖS KONKURSŲ, PRIIMTI Į KONKURSINES PAREIGAS, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija atnaujinta 2019-12-23