Konkursai (2015-04-30)

2015 m. balandžio 30 d.

„Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešus konkursus pareigybėms užimti, sudarant neterminuotas darbo sutartis:

1.1. Direktoriaus pavaduotojas slaugai.

Darbo pobūdis - kontroliuoja jam pavaldžių skyrių veiklą, atlieka slaugos ir kito pagalbinio personalo darbo koordinavimą, analizę, atlieka veiksmus ir teikia pasiūlymus darbui pagerinti.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą slaugos studijų krypties išsilavinimą ir visuomenės sveikatos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti galiojančią licenciją verstis bendrosios praktikos slauga;
 • turėti ne mažesnį kaip 5 metų patirtį slaugos administravimo darbo srityje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei ryšio priemonėmis;
 • Privalo būti gerai įsisavinęs teorines žinias pagal jo įgytą specialybę ir praktinius gebėjimus, nurodytus Lietuvos medicinos normoje MN 28:2011 “Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”, išmanyti mokslinių taikomųjų slaugos tyrimų atlikimo principus, slaugos procesų integravimo į asmens sveikatos priežiūros procesų ypatumus, slaugos procesų valdymą, asmens sveikatos priežiūros kokybės reikalavimus, medicininio audito bei pacientų teisių užtikrinimo įgyvendinimą, išmanyti organizacinio darbo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant pavaldžių skyrių bei darbuotojų veiklą.

1.2. Vidaus ligų diagnostikos skyriaus vedėjas.

Darbo pobūdis - organizuoti Vidaus ligų diagnostikos skyriaus darbą, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyriaus darbuotojų veiklą bei darbo kokybę, pagal turimą licenciją atlikti gydomąjį darbą, įgyvendinti Ligoninės direktoriaus ir veiklą kuruojančio direktoriaus pavaduotojo rašytinius ir žodinius nurodymus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • Turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą medicinos gydytojo išsilavinimą ir galiojančią licenciją vidaus ligų gydytojo veiklai.
 • Turėti ne mažiau trijų metų darbo stažą medicinos įstaigoje.
 • Privalo būti gerai įsisavinęs teorines žinias pagal jo įgytą specialybę ir praktinius gebėjimus, nurodytus Lietuvos medicinos normoje MN 7:1995 “Medicinos gydytojas. Funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė” bei Lietuvos medicinos normoje MN 76:2015 „Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei ryšio priemonėmis
 • Vadovaujančio darbo patirtis būtų privalumas.
 • Žinoti sveikatos teisės pagrindus, higieninius sanitarinius reikalavimus ir hospitalinių infekcijų profilaktikos organizavimą, išmanyti medicininės etikos ir deontologijos, medicinos statistikos pagrindus; gerai mokėti medicinos dokumentų pildymo tvarką, žinoti darbo kodekso reikalavimus, raštvedybos taisykles, dokumentų valdymo pagrindus, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti organizacinio darbo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant skyriaus darbą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai pateikiant originalus arba siųsti registruotu laišku dokumentų kopijas, patvirtintas notaro):

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas, kuriuo būtų informuojamas apie atitiktį reikalavimams ir konkurso darą, laiką bei vietą;
 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • išsilavinimą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą;
 • Privačių interesų deklaraciją;
 • kompetencijų sąrašą (kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas), pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu eiti pareigas, kurioms skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti įgūdžiai;

Pretendentai elektroniniu paštu bus informuojami apie jų atitikimą reikalavimams. Pretendentams, kurie atitinka reikalavimus, bus elektroniniu paštu išsiųsti kvietimai dalyvauti konkurse, nurodant jo datą, laiką ir vietą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) (teisės aktai pridedami).

Pretendentų dokumentai priimami VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje (Josvainių g. 2, Kaunas, 314 kab.) 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (įskaitant paskelbimo dieną) internetinėje svetainėje http://www.kkligonine.lt. Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 006.“

Pretendento anketa

Teisiės aktų sąrašas

Informacija atnaujinta 2016-08-17