Konkursai (2015-04-03)

2015 m. balandžio 3 d.

„Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešus konkursus pareigybėms užimti, sudarant neterminuotą darbo sutartį:

1.1. Patologijos skyriaus vedėjo

Darbo pobūdis – organizuoti Patologijos skyriaus darbą, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyriaus darbuotojų veiklą bei darbo kokybę, pagal turimą licenciją atlikti medicininį darbą, įgyvendinti Ligoninės direktoriaus ir veiklą kuruojančio direktoriaus pavaduotojo rašytinius ir žodinius nurodymus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • Turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą medicinos gydytojo išsilavinimą, įgijęs gydytojo Patologo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią licenciją gydytojo patologo veiklai.
 • Turėti ne mažiau kaip trijų metų darbo stažą medicinos įstaigoje.
 • Privalo būti gerai įsisavinęs teorines žinias pagal jo įgytą specialybę ir praktinius gebėjimus, nurodytus Lietuvos medicinos normoje MN 67:2007 “Gydytojas patologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei ryšio priemonėmis;
 • Vadovaujančio darbo patirtis būtų privalumas.
 • Žinoti sveikatos teisės pagrindus, higieninius sanitarinius reikalavimus ir hospitalinių infekcijų profilaktikos organizavimą, išmanyti medicininės etikos ir deontologijos, medicinos statistikos pagrindus; gerai mokėti medicinos dokumentų pildymo tvarką, žinoti darbo kodekso reikalavimus, raštvedybos taisykles, dokumentų valdymo pagrindus, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti organizacinio darbo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant skyriaus darbą.

1.2. Personalo, socialinių reikalų skyriaus vedėjo

Darbo pobūdis – vadovauti skyriui, organizuoti Skyriui priskirtų funkcijų atlikimą bei užtikrinti Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą. Šias pareigas einantis asmuo vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – darbo teisės, socialinių reikalų ir personalo dokumentų administravime.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą - magistro kvalifikacinį laipsnį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bei magistro kvalifikacinį laipsnį socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties. Papildomas aukštasis universitetinis išsilavinimas verslo administravimo srityje būtų privalumas;
 • Privalo turėti ne mažesnį kaip dešimt metų darbo stažą personalo srityje įmonėse, kurių vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius nemažesnis kaip penki šimtai darbuotojų ir ne mažesnę, kaip trijų metų vadovaujančio darbo patirtį;
 • Mokėti anglų kalbą ir gerai dirbti kompiuteriu, turėti ECDL pažymėjimą;
 • Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo teisę;
 • Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų Skyriaus darbuotojų veiklą, sugebėti teorines žinias taikyti praktikoje, dalykiškai vykdyti pavedimus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti Ligoninės vidaus personalo ir tvarkomuosius, organizacinius dokumentus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

1.3. Juridinio skyriaus vedėjo

Darbo pobūdis – vadovauti skyriui, organizuoti Skyriui priskirtų funkcijų atlikimą bei užtikrinti Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą - magistro kvalifikacinį laipsnį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties. Papildomas aukštasis universitetinis išsilavinimas vadybos srityje būtų privalumas.
 • Turėti ne mažiau kaip 2 metų teisinio darbo patirtį. Privalumas -vadovaujamo darbo patirtis.
 • Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos veiklos organizavimą.
 • Sugebėti taikyti žinias darbe, dalykiškai vykdyti pavedimus, savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą, laikytis viešosios etikos reikalavimų, turėti nepriekaištingą reputaciją.
 • Mokėti naudotis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis technologijomis.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai pateikiant originalus arba siųsti registruotu laišku dokumentų kopijas, patvirtintas notaro):

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas, kuriuo būtų informuojamas apie atitiktį reikalavimams ir konkurso datą, laiką bei vietą;
 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • išsilavinimą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą;
 • privačių interesų deklaraciją (tik pretendentams į Patologijos skyriaus vedėjo pareigas);
 • kompetencijų sąrašą (kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas), pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu eiti pareigas, kurioms skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti įgūdžiai;

Pretendentai elektroniniu paštu bus informuojami apie jų atitikimą reikalavimams. Pretendentams, kurie atitinka reikalavimus, bus elektroniniu paštu išsiųsti kvietimai dalyvauti konkurse, nurodant jo datą, laiką ir vietą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) (teisės aktai pridedami).

Pretendentų dokumentai priimami VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje (Josvainių g. 2, Kaunas, 318 kab.) 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (įskaitant paskelbimo dieną) internetinėje svetainėje http://www.kkligonine.lt. Išsamesnė informacija teikiama telefonais (8 37) 306080, (8 37) 306 006.“

Pretendento anketa

Teisiės aktų sąrašas

Informacija atnaujinta 2016-08-17